اعضای هیأت علمی

ایمیل مرتبه‌ی علمی نام و نام خانوادگی
 h-hosseini@basu.ac.ir  دانشیار  حاتم حسینی
     
     
     
     
     
     
     

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند